Ordonanţă de urgenţă nr.34/2014 din 04/06/2014

Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Publicat in MOF nr. 427 - 11/06/2014

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 11/06/2014

Actul a intrat in vigoare la data de 13 iunie 2014

 

Tematici

 Având în vedere că transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului

European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a

Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

şi de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European

şi a Consiliului trebuia realizată până la data de 13 decembrie 2013,

 adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru a crea un cadru unitar, bazat pe

concepte juridice clar definite, care să reglementeze anumite aspecte ale raporturilor dintre

comercianţi şi consumatori în cadrul Uniunii.

 Ţinând cont de faptul că, în lipsa unei reglementări imediate privind drepturile consumatorilor la

încheierea contractelor, aceştia nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ

european, fiind prejudiciaţi de informaţiile ce trebuie oferite consumatorilor în stadiul precontractual,

precum şi de informaţiile contractuale pe care comercianţii trebuie să le furnizeze consumatorilor, de

condiţiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească aceste contracte, precum şi ţinând cont de

necesitatea iniţierii de către operatorii economici a unor demersuri în vederea respectării prevederilor

directivei,

 pentru a se evita posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisia Europeană

împotriva României pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor directivei comunitare şi de

a asigura implementarea acesteia,

 Directiva 2011/83/UE a fost publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011 şi a

intrat în vigoare în a 20-a zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial. Statele membre au avut un

termen de 2 ani pentru transpunerea directivei. Respectivul termen a expirat la 13 decembrie 2013.

Întrucât nu i-au fost comunicate din partea autorităţilor române măsurile naţionale pentru transpunerea

directivei, la data de 27 ianuarie 2014, Comisia Europeană (Comisia) a declanşat o acţiune în

constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva României, în temeiul art. 258 TFUE, transmiţând o

scrisoare de punere în întârziere. Termenul de răspuns la respectiva scrisoare s-a împlinit la 27 martie

2014.

 Faza contencioasă debutează cu sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - CJUE de către

Comisie. Curtea poate condamna statul vizat, dacă constată neîndeplinirea obligaţiilor. În acest caz,

potrivit art. 260 paragraful 3 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene - TFUE, CJUE poate

aplica statului vizat sancţiuni pecuniare (sumă forfetară şi/sau penalităţi pe zile de întârziere), în limita

valorii indicate de Comisie. Obligaţia de plată intră în vigoare la data stabilită de Curte prin hotărârea

sa.

 Potrivit Comunicării Comisiei C(2013) 8101 final privind actualizarea datelor utilizate pentru

calcularea sumei forfetare şi a penalităţilor cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmează să le propună

Curţii de Justiţie în cadrul procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor "Comunicarea din 2013",

care modifică şi actualizează Comunicarea Comisiei SEC(2005) 16581

 privind punerea în aplicare a

articolului 228 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, Comunicarea Comisiei C(2012) 6106

final privind actualizarea datelor folosite pentru calcularea sumelor forfetare sau a penalităţilor cu titlu

cominatoriu care vor fi propuse de Comisie Curţii de Justiţie în procedurile în constatarea neîndeplinirii

obligaţiilor, Comunicarea Comisiei SEC(2011) 1024 final pentru actualizarea datelor folosite pentru

calcularea sumei forfetare sau a penalităţilor cu titlu cominatoriu care vor fi propuse de Comisie Curţii

de Justiţie în procedurile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comunicarea Comisiei SEC(2010)

1371 privind punerea în aplicare a articolului 260 alineatul (3) din TFUE, suma forfetară minimă fixă

care ar putea fi propusă de Comisie pentru România este în valoare de 1.787.000 euro.

 Penalităţile pe zile de întârziere (penalităţile cu titlu cominatoriu) constau în obligarea la plata unei

sume de bani pentru fiecare zi/lună/an de întârziere în adoptarea măsurilor de conformare, cu

începere de la data hotărârii Curţii pronunţate în temeiul art. 260 paragraful 3 TFUE până la

executarea integrală a obligaţiilor. Acestea sunt de natură să determine un stat membru să pună

capăt cât mai repede încălcării constatate şi care persistă.

 Potrivit Comisiei, penalităţile cu titlu cominatoriu se calculează pornind de la o sumă de bază, care

în prezent este stabilită la 650 de euro pe zi de întârziere. Această sumă de bază este înmulţită cu un

coeficient de gravitate, cu un coeficient de durată şi cu factorul "n", stabilit pentru România.

 Potrivit Comunicării din 2013, factorul "n" pentru România este de 3,32.

 Penalităţile pe zile de întârziere se aplică din ziua în care hotărârea prin care CJUE constată

existenţa unei încălcări ar fi comunicată României până în ziua în care s-ar pune capăt încălcării.

 În acest context, MAE-SCUE a subliniat şi că aceste acţiuni, în cazul în care ajung în fază

contencioasă, sunt soluţionate de Curte cu celeritate - a se vedea, de exemplu, Cauza C-202/09,

Comisia/Irlanda, în care Comisia a sesizat CJUE la data de 5 iunie 2009, iar Curtea a pronunţat

hotărârea sa la data de 26 noiembrie 2009, deci în mai puţin de 6 luni.

 Ţinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi

extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

 în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

CAPITOLUL I

 Obiect, definiţii şi domeniu de aplicare

 

ARTICOLUL 1

 Obiect

 Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează drepturile consumatorilor în cadrul contractelor

încheiate cu profesioniştii, pentru asigurarea unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi o bună

funcţionare a pieţei.

 

ARTICOLUL 2

 Definiţii

 În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele expresii şi termeni se definesc după cum

urmează:

 1. consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum

sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. profesionist - orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, care acţionează în cadrul

activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale în legătură cu contractele

care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi orice persoană care acţionează în

acelaşi scop, în numele sau pe seama acesteia;

 3. produs - orice bun corporal mobil, cu excepţia bunurilor vândute prin executare silită sau

valorificate ca urmare a aplicării prevederilor legale; apa, gazele naturale, energia electrică şi energia

termică sunt considerate "produse" atunci când acestea sunt puse în vânzare în volum limitat sau în

cantitate fixă;

 4. produse realizate conform specificaţiilor clientului - orice produse care nu sunt prefabricate,

realizate pe baza opţiunilor individuale sau a deciziei clientului;

 5. contract de vânzare - orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să

transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se

angajează să plătească preţul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât

şi servicii;

 6. contract de prestări de servicii - orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul

căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, iar acesta

plăteşte sau se angajează să plătească preţul acestuia;

 7. contract la distanţă - orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem

de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a

profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de

comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

 8. contract în afara spaţiilor comerciale - orice contract dintre un profesionist şi un consumator, întruna

din următoarele situaţii:

 a) încheiat în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, într-un loc care nu este

spaţiul comercial al profesionistului;

 b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleaşi circumstanţe ca cele

menţionate la lit. a);

 c) încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la

distanţă, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu

este spaţiul comercial al profesionistului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului;

 d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova şi

a vinde consumatorului produse sau servicii;

 9. spaţiu comercial - orice unitate care îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:

 a) unitate imobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în

permanenţă;

 b) unitate mobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în mod

obişnuit;

 10. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze

informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o

perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a

informaţiilor stocate;

 11. conţinut digital - acele date care sunt produse şi livrate în formă digitală;

 12. serviciu financiar - orice serviciu cu caracter bancar, de creditare, asigurări, pensii private, de

investiţii sau plăţi;

 13. licitaţie - metoda de vânzare prin care profesionistul oferă produse sau servicii consumatorilor,

care participă sau au posibilitatea de a participa în persoană la licitaţie, prin intermediul unei proceduri

de licitare transparentă, concurenţială, condusă de un adjudecător şi în care ofertantul câştigător este

obligat să achiziţioneze produsele sau serviciile;

 14. garanţie comercială - orice angajament din partea profesionistului sau a unui producător

(denumit în continuare garantul) faţă de consumator, în plus faţă de obligaţiile legale prevăzute la art.

5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată,

cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la garanţia legală de conformitate, de a rambursa

preţul plătit sau de a înlocui, a repara sau a întreţine produsele în orice mod, în cazul în care acestea

nu corespund specificaţiilor sau oricărei altei cerinţe din declaraţia privind garanţia sau din publicitatea

relevantă disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, cerinţă care nu este legată de

conformitate;

 15. contract auxiliar - un contract prin care consumatorul obţine produsele sau serviciile care fac

obiectul unui contract la distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor comerciale, iar aceste produse

sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de profesionist sau de o parte terţă, pe baza unui acord

între partea terţă respectivă şi profesionist.

 

ARTICOLUL 3

 Domeniul de aplicare

 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică oricărui contract încheiat între un profesionist şi un

consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate

publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice,

precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului. Ea se

aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice,

inclusiv de către furnizorii publici, în măsura în care aceste utilităţi sunt furnizate pe bază contractuală.

 (2) În cazul în care vreo dispoziţie a prezentei ordonanţe de urgenţă intră în contradicţie cu o

dispoziţie a unui alt act din legislaţia naţională ce transpune un act al Uniunii Europene care

reglementează sectoare specifice, dispoziţiile acestuia din urmă prevalează şi se aplică sectoarelor

specifice în cauză.

 (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică următoarelor contracte:

 a) de prestare a unor servicii sociale, printre care cele de cazare socială, de îngrijire a copiilor şi de

susţinere a familiilor şi a persoanelor aflate permanent sau temporar în nevoie, inclusiv cele de

îngrijire pe termen lung;

 b) având ca obiect serviciile de sănătate furnizate pacienţilor de către cadrele medicale pentru

evaluarea, menţinerea sau refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea şi

furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale, indiferent dacă acestea sunt sau nu furnizate în

cadrul unor unităţi medicale;

 c) având ca obiect jocurile de noroc care implică mizarea pe un pot cu valoare pecuniară în jocuri de

noroc, inclusiv loterii, jocuri de cazinou şi tranzacţii de tipul pariurilor;

 d) referitoare la servicii financiare;

 e) pentru crearea, dobândirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun

imobil;

 f) având ca obiect construirea unor clădiri noi, transformarea substanţială a unor clădiri existente şi

închirierea de locuinţe în scopuri rezidenţiale;

 g) care intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare

a pachetelor de servicii turistice, republicată;

 h) care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia

consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o

perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind

dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a

contractelor de schimb;

 i) având ca obiect furnizarea alimentelor, băuturilor sau a altor bunuri destinate consumului casnic,

livrate fizic de un profesionist care se deplasează frecvent şi periodic la locuinţa, reşedinţa sau locul

de muncă al consumatorului;

 j) de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu excepţia art. 8 alin. (2) şi a art. 19 şi 22 din

prezenta ordonanţă de urgenţă;

 k) încheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;

 l) încheiate cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice prin telefoane publice cu plată, pentru

utilizarea acestora, sau încheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice, care presupune executarea

unei singure prestaţii, realizată simultan încheierii contractului şi nemijlocit prin intermediul telefonului,

internetului sau faxului, ca urmare a solicitării consumatorului.

 (4) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică în cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale în

care plata ce trebuie efectuată de către consumator este mai mică decât echivalentul în lei a 10 euro

la cursul de zi al Băncii Naţionale a României, cu excepţia art. 9-16 şi a art. 18-24 care se aplică şi

acestor contracte. În cazul contractelor de prestări servicii valoarea contractului este stabilită prin

înmulţirea valorii lunare a serviciului cu durata contractului.

 (5) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu împiedică oferirea de către profesionist a unor condiţii

contractuale mai avantajoase pentru consumator.

 

CAPITOLUL II

 Informaţii destinate consumatorilor pentru alte contracte decât contractele la distanţă sau contractele

în afara spaţiilor comerciale

 

ARTICOLUL 4

 Cerinţe în materie de informare pentru alte contracte decât contractele în afara spaţiilor comerciale şi

contractele la distanţă

 (1) Înainte ca un contract, altul decât un contract la distanţă sau un contract în afara spaţiilor

comerciale, sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului,

profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului următoarele informaţii în mod vizibil, lizibil şi uşor

de înţeles, în cazul în care respectivele informaţii nu reies în mod evident din context:

 a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare,

precum şi produsele sau serviciile în cauză;

 b) identitatea profesionistului, incluzând denumirea sa, adresa poştală la care profesionistul este

stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă

electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului să ia rapid

legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală

şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează;

 c) preţul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu

poate fi calculat în avans în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea

de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele

poştale sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate în avans în mod rezonabil, menţionarea

faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator;

 d) după caz, modalităţile de plată, livrare şi executare, data până la care profesionistul se angajează

să livreze produsele sau să presteze serviciile şi politica profesionistului de soluţionare a reclamaţiilor;

 e) în plus faţă de o menţiune a existenţei unei garanţii legale de conformitate pentru produse,

existenţa şi condiţiile privind serviciile postvânzare şi garanţiile comerciale, după caz;

 f) durata de valabilitate a contractului, după caz, sau, pentru un contract pe durată nedeterminată ori

un contract care urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului şi

penalităţile aplicabile, dacă este cazul;

 g) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru

conţinuturile digitale;

 h) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinuturilor digitale cu componentele

hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă

cunoştinţă;

 i) despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de

calitate convenite şi a celorlalte clauze contractuale;

 j) opţiunea consumatorului de a se include sau de a nu se include datele sale cu caracter personal

în baze de date în vederea furnizării de servicii de informaţii privind abonaţii sau de registre ale

abonaţilor, precum şi, în cazul în care acesta optează pentru includerea în registrul abonaţilor,

indicarea datelor în cauză, în conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea

datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu

modificările şi completările ulterioare.

 (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei

electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a

energiei termice sau a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

 (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică contractelor care implică tranzacţii care se efectuează cu

regularitate zilnic şi care sunt puse în execuţie imediat, în momentul în care sunt încheiate.

 (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) fac parte integrantă din contract.

 

ARTICOLUL 5

 Sarcina probei

 Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în

prezentul capitol revine profesionistului.

 

CAPITOLUL III

 Informaţii destinate consumatorilor şi dreptul de retragere din contractele la distanţă şi cele în afara

spaţiilor comerciale

 

ARTICOLUL 6

 Cerinţe de informare pentru contractele la distanţă şi cele în afara spaţiilor comerciale

 (1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă similară să

producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului

următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:

 a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, având în vedere mediul de comunicare şi

produsele sau serviciile în cauză;

 b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comercială;

 c) adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de

telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat,

pentru a-i permite consumatorului să ia rapid legătura cu profesionistul şi să comunice cu acesta în

mod eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia

acţionează;

 d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului

în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a profesionistului în

numele căruia acţionează, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamaţii;

 e) preţul total al produselor şi serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în care preţul nu poate fi

calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul

al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poştale sau de

orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi calculate dinainte în mod rezonabil,

menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv

perioada de valabilitate a ofertei sau a preţurilor. În cazul serviciilor de acces şi conectare la reţele

publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului se vor

menţiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a creditului sau a

traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul, extraopţiunile

disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori traficul de date

suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În cazul unui contract

pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul total va include

costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix,

preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total nu poate fi calculat

dinainte trebuie indicat modul în care se calculează preţul;

 f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci

când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;

 g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care profesionistul se angajează să livreze

produsele sau să presteze serviciile şi, după caz, procedura profesionistului de soluţionare a

reclamaţiilor;

 h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a

dreptului respectiv, în conformitate cu art. 11 alin. (1), precum şi formularul tipizat de retragere,

prezentat în partea B din anexă;

 i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia consumatorul va trebui să suporte costul aferent

returnării produselor în caz de retragere şi, pentru contractele la distanţă, dacă produsele, prin însăşi

natura lor, nu pot fi, în mod normal, returnate prin poştă, costul aferent returnării produselor;

 j) în cazul în care consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în

conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), informaţia potrivit căreia consumatorul este

obligat să achite profesionistului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 14 alin. (3);

 k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 16, informaţia

conform căreia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele

în care consumatorul îşi pierde dreptul de retragere;

 l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor;

 m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată consumatorului,

serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;

 n) existenţa codurilor de conduită relevante, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. f) din Legea nr.

363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi

armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările

ulterioare, şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora, după caz;

 o) durata contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată nedeterminată sau

urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului, inclusiv penalităţile

aplicabile, dacă este cazul;

 p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care îi revin consumatorului

conform contractului;

 q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care

trebuie plătite sau oferite de consumator la cererea profesionistului;

 r) acolo unde este cazul, funcţionalitatea, inclusiv aplicarea unor măsuri tehnice de protecţie pentru

conţinutul digital;

 s) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevantă a conţinutului digital cu componentele

hardware şi software de care profesionistul are cunoştinţă sau se aşteaptă în mod rezonabil să aibă

cunoştinţă;

 t) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de

depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune profesionistul.

 (2) Alin. (1) se aplică şi contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice

atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice

şi a conţinuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material.

 (3) În cazul unei licitaţii, informaţiile menţionate la alin. (1) lit. b), c) şi d) pot fi înlocuite cu datele

echivalente privind adjudecătorul.

 (4) Informaţiile menţionate la alin. (1) lit. h), i) şi j) pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de

informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexa care face parte integrantă din prezenta

ordonanţă de urgenţă. Profesionistul respectă cerinţele în materie de informare stabilite la alin. (1) lit.

h), i) şi j) dacă a furnizat consumatorului aceste instrucţiuni corect completate.

 (5) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din contractul

în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante decid

altfel în mod explicit.

 (6) În cazul în care profesionistul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la

costuri suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării

produselor, conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), consumatorul nu suportă respectivele costuri.

 (7) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea

să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.

 (8) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă completează

cerinţele de informare cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de

stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări

şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată,

cu modificările ulterioare.

 (9) Fără a aduce atingere alin. (8), dacă o dispoziţie cu privire la conţinutul şi modul în care trebuie

furnizate informaţiile din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 68/2010, respectiv din cadrul Legii nr. 365/2002, republicată, cu modificările

ulterioare, contravine unei dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează dispoziţiile

prezentei ordonanţe de urgenţă.

 (10) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în

prezentul capitol revine profesionistului.

 

ARTICOLUL 7

 Condiţii de formă pentru contractele în afara spaţiilor comerciale

 (1) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, profesionistul transmite informaţiile prevăzute

la art. 6 alin. (1) consumatorului pe suport hârtie sau, în cazul în care consumatorul este de acord, pe

un alt suport durabil. Aceste informaţii sunt lizibile şi redactate într-un limbaj simplu şi inteligibil.

 (2) Profesionistul furnizează consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau

confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport

durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului în

conformitate cu art. 16 lit. m).

 (3) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze

naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau

cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile,

profesionistul solicită consumatorului să formuleze o astfel de cerere expresă pe un suport durabil.

 (4) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, unde consumatorul a solicitat expres serviciile

profesionistului pentru a efectua lucrări de reparaţie sau de întreţinere, iar profesionistul şi

consumatorul îşi îndeplinesc imediat obligaţiile contractuale care le revin, iar suma care trebuie plătită

de consumator nu depăşeşte echivalentul a 200 euro la cursul Băncii Naţionale a României din ziua

respectivă:

 a) profesionistul furnizează consumatorului informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) şi

informaţii referitoare la preţ sau la maniera de calculare a preţului, împreună cu o estimare a costului

total, pe suport hârtie sau, dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil; profesionistul

furnizează informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1) lit. a), h) şi k), dar poate opta să nu le furnizeze pe

suport hârtie sau pe un alt suport durabil dacă consumatorul îşi dă acordul expres;

 b) confirmarea contractului furnizată în conformitate cu alin. (2) din prezentul articol conţine

informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1).

 

ARTICOLUL 8

 Condiţii de formă pentru contractele la distanţă

 (1) În cazul contractelor la distanţă, profesionistul transmite informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1)

sau pune la dispoziţia consumatorului respectivele informaţii într-un mod adecvat mijlocului de

comunicare la distanţă utilizat, folosind un limbaj simplu şi inteligibil. În măsura în care respectiva

informaţie este prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie să fie lizibilă.

 (2) Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă

consumatorul să plătească, profesionistul aduce la cunoştinţa consumatorului de o manieră clară şi

foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informaţiile prevăzute la art. 6 alin.

(1) lit. a), e), o) şi p). Profesionistul se asigură că, atunci când consumatorul face comanda, acesta

din urmă recunoaşte în mod explicit că această comandă implică o obligaţie de a plăti. Dacă pentru a

face comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcţie similară, butonul sau funcţia

similară este etichetat/tă de o manieră lizibilă doar cu menţiunea "comandă ce implică o obligaţie de

plată" sau o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică

obligaţia de a plăti profesionistului. Dacă profesionistul încalcă prevederile prezentului alineat,

consumatorul nu are nicio obligaţie în temeiul contractului sau al comenzii.

 (3) Site-urile comerciale indică clar şi lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare a

comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele de plată

acceptate.

 (4) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanţă ce permite un

spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei, profesionistul furnizează prin mijlocul de

comunicare respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puţin informaţiile precontractuale referitoare

la principalele caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea profesionistului, preţul total,

dreptul la retragere, durata contractului şi, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalităţile

de încetare a contractului, prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), e), h) şi o). Celelalte informaţii

menţionate la art. 6 alin. (1) sunt furnizate consumatorului de profesionist într-un mod adecvat, în

conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.

 (5) Fără a aduce atingere alin. (4), în cazul în care profesionistul apelează telefonic consumatorul în

vederea încheierii unui contract la distanţă, profesionistul îşi declină identitatea la începutul

conversaţiei cu consumatorul şi, dacă este cazul, declină identitatea persoanei în numele căreia a

efectuat apelul telefonic şi specifică scopul comercial al apelului.

 (6) În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanţă prin intermediul telefonului,

profesionistul trebuie să confirme oferta consumatorului, al cărui angajament începe doar după ce

acesta a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimţământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute

pe un suport durabil.

 (7) Profesionistul transmite consumatorului confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil,

într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării

produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare include:

 a) toate informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1), cu excepţia cazului în care profesionistul a transmis

deja informaţiile respective consumatorului, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la

distanţă;

 b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al consumatorului şi acordul în

conformitate cu art. 16 lit. m).

 (8) În cazul în care consumatorul doreşte ca prestarea unor servicii sau furnizarea de apă, gaze

naturale, energie electrică, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat ori

cantitate fixă, sau de energie termică să înceapă în timpul perioadei de retragere de 14 zile,

profesionistul solicită consumatorului să facă o cerere expresă în acest sens.

 (9) Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un suport

durabil, de către profesionist a acceptării comenzii transmise de consumator.

 (10) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor privind încheierea prin mijloace electronice a

contractelor şi comenzile prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 şi 9 din Legea nr. 365/2002,

republicată, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 9

 Dreptul de retragere

 (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile

pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără

a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13

alin. (3) şi la art. 14.

 (2) Fără a aduce atingere art. 10, perioada de retragere menţionată la alin. (1) expiră în termen de

14 zile de la:

 a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii;

 b) ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de

consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

 (i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi

livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este

indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

 (ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul

sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică

a ultimului produs sau a ultimei piese;

 (iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată,

ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de

consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

 c) în cazul contractelor pentru furnizarea de apă, gaze naturale, energie electrică, atunci când

acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate stabilită, de energie termică sau de

conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material, data încheierii contractului.

 (3) Părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere

conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

ARTICOLUL 10

 Omisiunea informaţiilor privind dreptul de retragere

 (1) În cazul în care profesionistul nu a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de

retragere conform art. 6 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei

iniţiale de retragere de 14 zile.

 (2) În cazul în care profesionistul a transmis consumatorului informaţiile prevăzute la alin. (1) din

prezentul articol în termen de 12 luni de la data menţionată la art. 9 alin. (2), perioada de retragere

expiră în 14 zile de la data la care consumatorul primeşte informaţiile respective.

 

ARTICOLUL 11

 Exercitarea dreptului de retragere

 (1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează profesionistul cu privire la

decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate alege una dintre următoarele

variante:

 a) de a folosi modelul de formular de retragere prevăzut în partea B din anexă;

 b) de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

 (2) Consumatorul şi-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menţionată la art. 9

alin. (2) şi la art. 10 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este

transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.

 (3) Profesionistul poate, în plus faţă de posibilităţile menţionate la alin. (1), să acorde consumatorului

opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul profesionistului, fie modelul de

formular de retragere prevăzut în partea B din anexă, fie o declaraţie neechivocă de orice alt tip. În

aceste cazuri, profesionistul comunică consumatorului, fără întârziere, pe un suport durabil,

confirmarea de primire a formularului de retragere.

 (4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din

prezentul articol revine consumatorului.

 

ARTICOLUL 12

 Efectele retragerii

 Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:

 a) de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial;

 b) de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care consumatorul

a efectuat o comandă.

 

ARTICOLUL 13

 Obligaţiile care revin profesionistului în cazul retragerii

 (1) Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea

consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai

târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului

în conformitate cu art. 11.

 (2) Profesionistul rambursează sumele menţionate la alin. (1) folosind aceleaşi modalităţi de plată ca

şi cele folosite de consumator pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care consumatorul a fost

de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de

comisioane în urma rambursării.

 (3) Fără a aduce atingere alin. (1), profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile

suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea

standard oferită de profesionist.

 (4) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul

contractelor de vânzare, profesionistul poate amâna rambursarea până la data recepţionării

produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea

consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare

data cea mai apropiată.

 

ARTICOLUL 14

 Obligaţiile consumatorului în cazul retragerii

 (1) Cu excepţia cazului în care profesionistul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele,

consumatorul returnează produsele sau le înmânează profesionistului sau unei persoane autorizate

de profesionist să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile

de la data la care acesta a comunicat profesionistului decizia sa de retragere din contract în

conformitate cu art. 11. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator

înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

 (2) Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului

în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat

consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor

comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii

contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi

returnate în mod normal prin poştă.

 (3) Consumatorul este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată

din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor

şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru

consumator în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, consumatorul nu este

responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care profesionistul a omis să îl informeze

cu privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h).

 (4) Profesionistul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de

ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

 (5) Atunci când consumatorul îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în

conformitate cu art. 7 alin. (3) sau cu art. 8 alin. (8), consumatorul plăteşte profesionistului o sumă

proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care consumatorul a informat profesionistul

cu privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma

proporţională care trebuie plătită profesionistului de către consumator este calculată pe baza preţului

total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza

valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.

 (6) Consumatorul nu suportă costurile pentru:

 a) prestarea serviciilor sau furnizarea de apă, gaze naturale sau energie electrică, atunci când

acestea nu sunt puse în vânzare într-un volum limitat sau cantitate prestabilită, sau energie termică

furnizată, în totalitate sau parţial, în cursul perioadei de retragere, în una dintre următoarele situaţii:

 (i) profesionistul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. h) sau i);

 (ii) consumatorul nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în

conformitate cu art. 7 alin. (3) şi cu art. 8 alin. (8);

 b) furnizarea, în totalitate sau parţial, de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, în

una dintre următoarele situaţii:

 (i) consumatorul nu şi-a dat acordul prealabil expres cu privire la începerea prestării înainte de

sfârşitul perioadei de 14 zile menţionate la art. 9;

 (ii) consumatorul nu a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi pierde dreptul de retragere în

momentul în care îşi dă consimţământul;

 (iii) profesionistul nu a furnizat confirmarea în conformitate cu art. 7 alin. (2) sau cu art. 8 alin. (7).

 (7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului de

retragere nu atrage răspunderea consumatorului.

 

ARTICOLUL 15

 Efectele exercitării dreptului de retragere asupra contractelor auxiliare

 Fără a aduce atingere art. 63-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind

contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010,

cu modificările ulterioare, în cazul în care consumatorul exercită dreptul său de retragere din cadrul

unui contract la distanţă sau al unui contract în afara spaţiilor comerciale în conformitate cu art. 9-14

din prezenta ordonanţă de urgenţă, orice contract auxiliar încetează în mod automat, fără costuri

pentru consumator, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din prezenta ordonanţă

de urgenţă.

 

ARTICOLUL 16

 Exceptări de la dreptul de retragere

 Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 9-15 în ceea ce priveşte contractele la

distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale următoarele:

 a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a

început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat

cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de

către profesionist;

 b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe

care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

 c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau

personalizate în mod clar;

 d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

 e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din

motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

 f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu

alte elemente;

 g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de

vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de

fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;

 h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se

deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu

ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres

de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea

lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau

produse suplimentare;

 i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost

desigilate după livrare;

 j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea

de astfel de publicaţii;

 k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;

 l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri,

închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul

prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

 m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început

cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de

faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

 

CAPITOLUL IV

 Alte drepturi ale consumatorilor

 

ARTICOLUL 17

 Domeniul de aplicare

 (1) Art. 18 şi 20 se aplică în cazul contractelor de vânzări, cu excepţia contractelor de furnizare a

apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare într-un

volum limitat sau într-o cantitate fixă, precum şi a contractelor de furnizare a energiei termice şi a

conţinutului digital care nu este livrat pe un suport material.

 (2) Art. 19, 21 şi 22 se aplică şi contractelor de vânzare şi de prestări de servicii şi contractelor de

furnizare de apă, gaze naturale, energie electrică, energie termică sau conţinut digital.

 

ARTICOLUL 18

 Livrare

 (1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării, profesionistul

livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către consumator, fără

întârziere nejustificată şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului.

 (2) În cazul în care profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul

convenit cu consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul îi solicită să efectueze

livrarea într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care profesionistul nu

livrează produsele în termenul suplimentar respectiv, consumatorul are dreptul, după caz, la

rezoluţiunea sau rezilierea contractului.

 (3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care profesionistul a refuzat să

livreze produsele sau în cazul în care livrarea în termenul convenit este esenţială având în vedere

toate circumstanţele existente la încheierea contractului sau în cazul în care consumatorul informează

profesionistul, înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la o dată precizată este

esenţială. În aceste cazuri, dacă profesionistul nu livrează produsele în momentul convenit cu

consumatorul sau în termenul stabilit la alin. (1), consumatorul are dreptul, după caz, la rezoluţiunea

sau rezilierea contractului.

 (4) Prin excepţie de la prevederile art. 1549-1554 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, la rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea contractului,

profesionistul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de

către consumator şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat

profesionistului decizia sa de terminare a contractului.

 (5) În plus faţă de rezoluţiunea sau rezilierea contractului în conformitate cu alin. (2), consumatorul

poate recurge la alte căi de atac prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

ARTICOLUL 19

 Comisioane pentru folosirea unor mijloace de plată

 Se interzice profesioniştilor să perceapă de la consumatori comisioane aferente utilizării unui anumit

mijloc de plată care depăşesc costul suportat de profesionist pentru utilizarea unor astfel de modalităţi

de plată.

 

ARTICOLUL 20

 Transferarea riscului

 În cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere

sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte

terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate

acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă

transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opţiune nu a

fost oferită de către profesionist, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului faţă de transportator.

 

ARTICOLUL 21

 Comunicarea prin telefon

 (1) În cazul în care un profesionist operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon

cu privire la contractul încheiat, consumatorul nu este obligat să plătească, la contactarea

profesionistului, mai mult decât tariful de bază.

 (2) Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice de a

taxa aceste apeluri.

 

ARTICOLUL 22

 Plăţi suplimentare

 Înainte ca un consumator să încheie un contract sau să accepte o ofertă, profesionistul solicită

consimţământul explicit din partea consumatorului cu privire la orice plată suplimentară faţă de preţul

stabilit anterior pentru obligaţia contractuală principală a profesionistului. În cazul în care profesionistul

nu a obţinut consimţământul expres al consumatorului, însă l-a dedus utilizând opţiuni incluse în mod

automat pe care consumatorul trebuie să le respingă pentru a evita plata suplimentară, consumatorul

poate pretinde rambursarea acestei plăţi.

 

CAPITOLUL V

 Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 23

 Vânzarea nesolicitată

 Consumatorul este scutit de obligaţia de plată în caz de furnizare nesolicitată de produse, apă,

gaze naturale, electricitate, energie termică sau conţinut digital sau în caz de prestare nesolicitată de

servicii interzise prin art. 4 alin. (4) şi prin anexa nr. 1 - Practici comerciale agresive, punctul 6, din

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor comerciale incorecte ale comercianţilor în relaţia cu

consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor,

cu modificările ulterioare. În asemenea cazuri, absenţa unui răspuns din partea consumatorului în

urma unei astfel de furnizări sau prestări nesolicitate nu reprezintă un consimţământ.

 

ARTICOLUL 24

 Termene

 (1) Toate termenele incluse în prezenta ordonanţă de urgenţă se interpretează drept termene

exprimate în zile calendaristice.

 (2) Dacă un termen exprimat în zile se calculează din momentul în care intervine un eveniment sau

se realizează un act, ziua în cursul căreia a avut loc acest eveniment sau se realizează acest act nu

se ia în seamă la calculul termenului, cu excepţia cazului în care prezenta ordonanţă de urgenţă

prevede altfel.

 (3) În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, profesionistul prelungeşte termenul

în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 25

 Caracterul imperativ al legii

 (1) Dacă legea aplicabilă contractului este cea a unui stat membru al Uniunii Europene, consumatorii

nu pot renunţa la drepturile care le sunt conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

 (2) Orice clauză contractuală prin care se renunţă sau se restrâng în mod direct sau indirect

drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu este obligatorie pentru consumator.

 

ARTICOLUL 26

 Informare

 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va întreprinde măsurile necesare pentru

informarea consumatorilor şi a profesioniştilor cu privire la dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă

şi, după caz, încurajează profesioniştii şi responsabilii de cod, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. g) din

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu

consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor,

cu modificările ulterioare, să informeze consumatorii cu privire la codurile lor de conduită.

 

CAPITOLUL VI

 Competenţă, sesizare şi control

 

ARTICOLUL 27

 Sesizare

 (1) În vederea asigurării respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către

profesionişti, persoanele fizice sau organizaţiile care, potrivit legii, au un interes legitim, inclusiv

organizaţiile de consumatori sau organizaţiile profesionale, pot fie să sesizeze Autoritatea Naţională

pentru Protecţia Consumatorilor ori Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în

Comunicaţii în legătură cu încălcările prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă astfel ca aceasta să

decidă asupra reclamaţiilor, fie să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva profesioniştilor care au săvârşit

sau sunt susceptibili să săvârşească încălcări ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

 (2) Profesioniştii concurenţi pot informa Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în legătură cu încălcarea

prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

ARTICOLUL 28

 Sancţiuni

 (1) Competenţa constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor revine Autorităţii Naţionale pentru

Protecţia Consumatorilor şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

 (2) În sensul alin. (1), autorităţile administrative competente pot fi sesizate, pot constata şi aplica

sancţiuni după cum urmează:

 a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin reprezentanţii împuterniciţi, în cazul

contravenţiilor prevăzute la alin. (5), inclusiv atunci când acestea constau în fapte care vizează

contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de acces şi conectare la reţele

publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;

 b) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin reprezentanţii

împuterniciţi, în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (5) lit. e)-k) şi m)-y), atunci când acestea

constau în fapte care vizează contractele încheiate de consumatori pentru a beneficia de servicii de

acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice

destinate publicului.

 (3) Dispoziţiile art. 137, 138 şi art. 141 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) şi f), art. 144, 146, 147 lit. a), art.

149 şi 151 din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile

electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, se aplică în mod

corespunzător contravenţiilor constatate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare

în Comunicaţii ca urmare a încălcării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

 (4) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Autoritatea

Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate solicita furnizorilor informaţii, în

conformitate cu dispoziţiile art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.

 (5) Constituie contravenţii următoarele fapte:

 a) nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, conform

părţii introductive a art. 4 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 b) nerespectarea cerinţelor de informaţii precontractuale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) -j) se

sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 c) nerespectarea cerinţei de a include informaţiile precontractuale şi în cadrul contractelor de

furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci când acestea nu sunt puse în vânzare

într-un volum limitat sau cantitate fixă, a energiei termice sau a conţinuturilor digitale care nu sunt

livrate pe un suport material, conform art. 4 alin. (2), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la

5.000 lei;

 d) nerespectarea cerinţei de a include informaţiile precontractuale în cadrul contractului, conform art.

4 alin. (4), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 e) nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod clar şi inteligibil, conform părţii

introductive a art. 6 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) -t) referitoare la informaţiile precontractuale se

sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) referitoare la completarea corectă a instrucţiunilor

prevăzute în formularul tipizat de informare cu privire la retragere prevăzut la partea A din anexă,

atunci când acesta este utilizat, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 h) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) referitoare la includerea informaţiilor precontractuale în

cadrul contractului şi la situaţia în care aceste informaţii pot fi modificate se sancţionează cu amendă

de la 1.000 lei la 4.000 lei;

 i) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (6) referitoare la situaţia în care profesionistul nu

îndeplineşte cerinţele în materie de informare se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;

 j) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (7) referitoare la prezentarea informaţiilor în limba română

într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de consumator, se sancţionează

cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;

 k) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) referitoare la informaţii, a prevederilor art. 7 alin. (2)

referitoare la contract, precum şi a prevederilor art. 7 alin. (3) referitoare la solicitarea cererii de

începere a prestării unor servicii se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 l) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) referitoare la informaţii, precum şi a prevederilor

art. 7 alin. (4) lit. b) referitoare la informaţiile menţionate în confirmarea contractului se sancţionează

cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 m) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) - (7) referitoare la informaţii, precum şi a prevederilor

art. 8 alin. (8) referitoare la solicitarea de a se face o cerere expresă se sancţionează cu amendă de

la 1.000 lei la 4.000 lei;

 n) nerespectarea de către profesionist a prevederilor art. 9 alin. (1) - (2) referitoare la dreptul de

retragere, precum şi a prevederilor art. 9 alin. (3) referitoare la obligaţiile contractuale pe parcursul

perioadei de retragere se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 o) nerespectarea dreptului de retragere în condiţiile art. 10 se sancţionează cu amendă de la 2.000

lei la 4.000 lei;

 p) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) referitoare la confirmarea de primire a formularului de

retragere se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;

 q) nerespectarea prevederilor art. 12 de a pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale în cazul

exercitării dreptului de retragere se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 r) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) referitoare la obligaţiile care revin profesionistului

în cazul retragerii, precum şi ale art. 13 alin. (4) referitoare la amânarea rambursării se sancţionează

cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 s) nerespectarea obligaţiilor impuse de art. 14 în condiţiile în care consumatorul şi-a respectat

obligaţiile sale se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;

 t) nerespectarea prevederilor art. 15 referitoare la drepturile consumatorilor în situaţia exercitării

dreptului de retragere din contractele auxiliare se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei;

 u) nerespectarea prevederilor art. 18 referitoare la livrare se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei

la 4.000 lei;

 v) nerespectarea prevederilor art. 19 referitoare la interdicţia de a percepe anumite comisioane se

sancţionează în conformitate cu art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind

serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările

ulterioare;

 w) nerespectarea prevederilor art. 20 referitoare la riscul de pierdere sau de deteriorare a

produselor se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

 x) nerespectarea prevederilor art. 21 referitoare la plata tarifului de bază în cazul comunicărilor

telefonice se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

 y) nerespectarea prevederilor art. 22 referitoare la plăţi suplimentare şi ale art. 24 alin. (3)

referitoare la termene se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

 (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (5) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

 Dispoziţii finale

 

ARTICOLUL 29

 Modificarea şi completarea unor acte normative

 (1) După articolul 17 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între

profesionişti şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august

2012, cu completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 171

, cu următorul cuprins:

 "Art. 171

. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană cu

privire la adoptarea sau menţinerea unor prevederi mai stricte în prezenta ordonanţă de urgenţă decât

prevederile Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele

încheiate cu consumatorii, precum şi în legătură cu orice modificare ulterioară a prezentei ordonanţe

de urgenţă, în special în cazul în care respectivele prevederi fie extind testarea caracterului abuziv la

clauzele contractuale negociate individual sau la caracterul adecvat al preţului sau remuneraţiei, fie

conţin liste de termeni contractuali care vor fi consideraţi abuzivi."

 (2) După articolul 27 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate

acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, cu modificările

şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 271

, cu următorul cuprins:

 "Art. 271

. - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană cu

privire la adoptarea sau menţinerea unor prevederi mai stricte decât prevederile Directivei 1999/44/CE

a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de

bunuri de consum şi garanţiile conexe, în special cu privire la art. 16-18 şi art. 22 alin. (1) şi (2) din

prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în legătură cu orice modificare ulterioară."

 (3) La articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările şi completările

ulterioare, punctul 8 se abrogă.

 (4) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 140/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "46. contract la distanţă - contractul de furnizare a unor servicii de comunicaţii electronice destinate

publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de comunicaţii electronice,

precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu furnizarea serviciului, încheiat

cu utilizatorii finali, persoane juridice, fără prezenţa fizică simultană a părţilor, care utilizează în mod

exclusiv, înainte şi inclusiv la momentul încheierii contractului, unul sau mai multe mijloace de

comunicaţie la distanţă;".

 2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 53 se introduce un nou punct, punctul 54, cu următorul

cuprins:

 "54. contract în afara spaţiilor comerciale - orice contract de furnizare a unor servicii de comunicaţii

electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces şi conectare la reţele publice de

comunicaţii electronice, precum şi de livrare a unor echipamente terminale care au legătură cu

furnizarea serviciului, încheiat între un furnizor şi un utilizator final, persoană juridică, în una dintre

următoarele situaţii:

 a) încheiat în prezenţa fizică simultană a furnizorului şi a utilizatorului final, într-un loc care nu este

spaţiul comercial al furnizorului;

 b) încheiat ca urmare a unei oferte din partea utilizatorului final în aceleaşi circumstanţe ca cele

prevăzute la lit. a);

 c) încheiat în spaţiile comerciale ale furnizorului sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă,

imediat după ce utilizatorul final a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu este

spaţiul comercial al furnizorului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a utilizatorului final;

 d) încheiat în cursul unei deplasări organizate de furnizor cu scopul sau efectul de a promova şi a

vinde utilizatorului final produse sau servicii."

 3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "(2) În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante

prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi

funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 160/2008, la art. 2 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările

ulterioare, la art. 1 din Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările

ulterioare, respectiv la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările

ulterioare, precum şi definiţiile relevante din legislaţia din domeniul protecţiei consumatorilor referitoare

la drepturile consumatorilor la încheierea contractelor."

 4. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "(3) La cerere, alţi utilizatori finali pot încheia contracte în condiţiile alin. (1) şi (2)."

 5. La capitolul V secţiunea 1 subsecţiunea 2, titlul paragrafului 2 se modifică după cum urmează:

 "Încheierea contractelor la distanţă şi a contractelor în afara spaţiilor comerciale"

 6. La articolul 51 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "Art. 51. - (1) Contractele încheiate de utilizatorii finali pentru a beneficia de servicii de acces şi

conectare la reţele publice de comunicaţii electronice ori de servicii de comunicaţii electronice

destinate publicului vor conţine, într-o formă clară, inteligibilă şi uşor accesibilă, următoarele clauze

minime privitoare la:".

 7. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "Art. 52. - (1) Prevederile prezentului paragraf se aplică numai în cazul contractelor încheiate la

distanţă şi al contractelor în afara spaţiilor comerciale de către utilizatorii finali, persoane juridice.

 (2) Prin excepţie de la alin. (1), contractelor încheiate în afara spaţiilor comerciale de către

utilizatorii finali persoane juridice, pe baza unor oferte individuale privind preţuri sau servicii, propuse

în cadrul unor negocieri directe, nu li se aplică dispoziţiile art. 56-592

.

 (3) Prevederile prezentului paragraf nu se aplică acelor contracte încheiate cu furnizorii de servicii

de comunicaţii electronice prin telefoane publice cu plată, pentru utilizarea acestora, sau încheiate

pentru utilizarea unei conexiuni unice care presupune executarea unei singure prestaţii realizată

simultan încheierii contractului şi nemijlocit prin intermediul telefonului, internetului sau faxului, ca

urmare a solicitării utilizatorului final."

 8. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "Art. 53. - (1) Înainte ca un contract la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale sau orice ofertă

similară să producă efecte obligatorii asupra utilizatorului final, furnizorul trebuie să îi furnizeze

utilizatorului final următoarele informaţii în mod clar şi inteligibil:

 a) identitatea furnizorului, cum ar fi denumirea sa comercială;

 b) caracteristicile esenţiale ale serviciilor oferite, precum şi perioada de valabilitate a ofertei sau a

tarifelor;

 c) adresa poştală la care furnizorul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de

telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat,

pentru a-i permite utilizatorului final să ia rapid legătura cu furnizorul şi să comunice cu acesta în mod

eficient şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea furnizorului în numele căruia acţionează;

 d) în cazul în care este diferită de adresa furnizată în conformitate cu lit. c), adresa poştală a locului

în care furnizorul îşi desfăşoară activitatea şi, după caz, adresa poştală a furnizorului în numele căruia

acţionează, la care utilizatorul final poate trimite eventualele reclamaţii;

 e) preţul total al echipamentelor terminale şi al serviciilor cu toate taxele incluse sau, în cazul în

care preţul nu poate fi calculat dinainte în mod rezonabil dată fiind natura echipamentelor terminale

sau a serviciilor, modalitatea de calcul al preţului şi, după caz, toate costurile suplimentare de

transport, de livrare, taxele poştale sau de orice altă natură sau, în cazul în care acestea nu pot fi

calculate dinainte în mod rezonabil, menţionarea faptului că aceste costuri suplimentare ar putea fi

suportate de utilizatorul final; contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numărului de minute, a

creditului sau a traficului de date inclus, precum şi a condiţiilor de utilizare a acestora, dacă este cazul,

extraopţiunile disponibile şi contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri şi pentru minutele ori

traficul de date suplimentar, după caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. În

cazul unui contract pe durată nedeterminată sau al unui contract care include un abonament, preţul

total va include costurile totale pe perioada de facturare. În cazul în care preţul acestor contracte este

exprimat printr-un tarif fix, preţul total va cuprinde şi costurile lunare totale. În cazul în care costul total

nu poate fi calculat dinainte, trebuie indicat modul în care se calculează preţul;

 f) costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanţă în vederea încheierii contractului, atunci

când este calculat pe baza unui alt tarif decât tariful de bază;

 g) modalităţile de plată, livrare, executare, data până la care furnizorul se angajează să presteze

serviciile sau să livreze echipamentul terminal în cazul în care furnizarea serviciului include şi livrarea

unui echipament terminal, precum şi procedura furnizorului de soluţionare a reclamaţiilor;

 h) în cazul în care există un drept de retragere, condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a

dreptului de retragere, în conformitate cu art. 58 alin. (1);

 i) acolo unde este cazul, informaţia potrivit căreia utilizatorul final va trebui să suporte costul aferent

returnării echipamentului terminal în caz de retragere şi, dacă echipamentul terminal, prin însăşi

natura lui, nu poate fi, în mod normal, returnat prin poştă, costul aferent returnării acestuia;

 j) în cazul în care utilizatorul final îşi exercită dreptul de retragere după formularea unei cereri în

conformitate cu art. 54 alin. (3) sau cu art. 55 alin. (8), informaţia potrivit căreia utilizatorul final este

obligat să achite furnizorului costuri rezonabile, în conformitate cu art. 592

 alin. (3);

 k) în cazul în care dreptul de retragere nu este prevăzut în conformitate cu art. 593

, informaţia

conform căreia utilizatorul final nu va beneficia de un drept de retragere sau, după caz, circumstanţele

în care utilizatorul final îşi pierde dreptul de retragere;

 l) o menţiune referitoare la existenţa unei garanţii legale privind conformitatea produselor;

 m) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile de asistenţă după vânzare acordată utilizatorului

final, serviciile prestate după vânzare şi garanţiile comerciale;

 n) existenţa codurilor de conduită relevante şi modalitatea în care pot fi obţinute copii ale acestora,

după caz;

 o) durata minimă a contractului, după caz, sau, dacă contractul este încheiat pe durată

nedeterminată ori urmează să fie prelungit în mod automat, condiţiile de încetare a contractului înainte

de termen şi penalităţile aplicabile, dacă este cazul;

 p) acolo unde este cazul, durata minimă de valabilitate a obligaţiilor care revin utilizatorului final

conform contractului;

 q) acolo unde este cazul, existenţa şi condiţiile aferente avansurilor sau altor garanţii financiare care

trebuie plătite sau oferite de utilizatorul final la cererea furnizorului;

 r) acolo unde este cazul, posibilitatea şi modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de

depunere şi soluţionare a reclamaţiilor căruia i se supune furnizorul.

 (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) fac parte integrantă din contractul la distanţă sau din

contractul în afara spaţiilor comerciale şi nu pot fi modificate decât în cazul în care părţile contractante

decid altfel în mod explicit.

 (3) În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte cerinţele în materie de informare cu privire la costuri

suplimentare, conform celor menţionate la alin. (1) lit. e), sau la costurile aferente returnării produselor,

conform celor menţionate la alin. (1) lit. i), utilizatorul final nu suportă respectivele costuri.

 (4) Informaţiile contractuale se prezintă în limba română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea

să fie înţelese cu uşurinţă de utilizatorul final, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.

 (5) Cerinţele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă completează

cerinţele de informare conţinute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea

de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi, respectiv, Legea nr. 365/2002, republicată, cu

modificările ulterioare. Fără a aduce atingere primului paragraf, dacă o dispoziţie privind conţinutul şi

modul în care trebuie furnizate informaţiile în cazul comerţului electronic din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, contravine unei

dispoziţii din prezenta ordonanţă de urgenţă, prevalează dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

 (6) Sarcina probei în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor în materie de informare stabilite în

prezentul articol revine furnizorului."

 9. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "Art. 54. - (1) În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, furnizorul transmite informaţiile

prevăzute la art. 53 alin. (1) utilizatorului final, persoană juridică, pe suport hârtie sau, în cazul în care

utilizatorul final este de acord, pe un alt suport durabil. Aceste informaţii sunt lizibile şi redactate întrun

limbaj simplu şi inteligibil.

 (2) Furnizorul pune la dispoziţia utilizatorului final un exemplar original al contractului semnat sau

confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă utilizatorul final este de acord, pe un alt suport

durabil.

 (3) În cazul în care utilizatorul final doreşte ca prestarea unor servicii să înceapă în timpul perioadei

de retragere prevăzute la art. 56 alin. (2), furnizorul solicită utilizatorului final să formuleze o astfel de

cerere expresă pe un suport durabil.

 (4) Îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1) nu este necesară în cazul în care exemplarul original al

contractului sau confirmarea contractului pe suport hârtie, sau, dacă utilizatorul final este de acord, pe

un alt suport durabil, care trebuie puse la dispoziţia utilizatorului final potrivit prevederilor alin. (2),

conţin informaţiile prevăzute la art. 53 alin. (1)."

 10. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "Art. 55. - (1) În cazul contractelor la distanţă, furnizorul transmite informaţiile prevăzute la art. 53

alin. (1) sau pune la dispoziţia utilizatorului final respectivele informaţii într-un mod adecvat mijlocului

de comunicare la distanţă utilizat, folosind un limbaj simplu şi inteligibil. În măsura în care respectiva

informaţie este prezentată pe un suport durabil, aceasta trebuie să fie lizibilă.

 (2) Dacă un contract la distanţă care urmează să fie încheiat prin mijloace electronice obligă

utilizatorul final să plătească, furnizorul aduce la cunoştinţa utilizatorului final de o manieră clară şi

foarte vizibilă, în mod direct, înainte ca acesta să facă comanda, informaţiile prevăzute la art. 53 alin.

(1) lit. b), e), o) şi p). Furnizorul se asigură că, atunci când utilizatorul final face comanda, acesta din

urmă recunoaşte în mod explicit că această comandă implică o obligaţie de a plăti. Dacă pentru a face

comanda este necesar să se activeze un buton sau o funcţie similară, butonul sau funcţia similară

este etichetat/ă de o manieră lizibilă doar cu menţiunea "comandă ce implică o obligaţie de plată" sau

o formulare neambiguă corespunzătoare, care să indice că a face comanda implică obligaţia de a plăti

furnizorului. Dacă furnizorul încalcă prevederile prezentului alineat, utilizatorul final nu are nicio

obligaţie în temeiul contractului sau al comenzii.

 (3) Site-urile comerciale indică clar şi lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare a

comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele de plată

acceptate.

 (4) În cazul în care contractul este încheiat printr-un mijloc de comunicare la distanţă ce permite un

spaţiu sau un timp limitat pentru afişarea informaţiei, furnizorul transmite prin mijlocul de comunicare

respectiv, înaintea încheierii contractului, cel puţin informaţiile precontractuale referitoare la

principalele caracteristici ale produsului sau serviciului, identitatea furnizorului, preţul total, dreptul la

retragere, durata contractului şi, în cazul contractelor pe durată nedeterminată, modalităţile de

încetare a contractului, prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. a), b), e), h) şi o). Celelalte informaţii

menţionate la art. 53 alin. (1) sunt furnizate utilizatorului final de furnizor într-un mod adecvat, în

conformitate cu alin. (1) din prezentul articol.

 (5) Fără a aduce atingere alin. (4), în cazul în care furnizorul apelează telefonic utilizatorul final în

vederea încheierii unui contract la distanţă, furnizorul îşi declină identitatea la începutul conversaţiei cu

utilizatorul final şi, dacă este cazul, declină identitatea persoanei în numele căreia a efectuat apelul

telefonic şi specifică scopul comercial al apelului.

 (6) În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanţă prin intermediul telefonului,

furnizorul trebuie să confirme oferta utilizatorului final, al cărui angajament începe doar după ce acesta

a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimţământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe un

suport durabil.

 (7) Furnizorul transmite utilizatorului final confirmarea încheierii contractului, pe un suport durabil,

într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanţă şi cel târziu la momentul livrării

echipamentului terminal sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat. Respectiva confirmare

include:

 a) toate informaţiile menţionate la art. 53 alin. (1), cu excepţia cazului în care furnizorul a transmis

deja informaţiile respective utilizatorului final, pe un suport durabil, înaintea încheierii contractului la

distanţă;

 b) acolo unde este cazul, confirmarea acordului prealabil expres al utilizatorului final.

 (8) În cazul în care utilizatorul final doreşte ca prestarea unor servicii să înceapă în timpul perioadei

de retragere prevăzute la art. 56 alin. (2), furnizorul solicită utilizatorului final să facă o cerere expresă

în acest sens.

 (9) Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un suport

durabil, de către furnizor a acceptării comenzii transmise de utilizatorul final.

 (10) Prezentul articol nu aduce atingere dispoziţiilor privind încheierea prin mijloace electronice a

contractelor şi comenzile prin internet, astfel cum sunt stabilite la art. 7 şi 9 din Legea nr. 365/2002,

republicată, cu modificările ulterioare."

 11. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "Art. 56. - (1) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 593

, utilizatorul final beneficiază de o perioadă

de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor

comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele

prevăzute la art. 591

 alin. (3) şi la art. 592

.

 (2) Fără a aduce atingere art. 57, perioada de retragere menţionată la alin. (1) din prezentul articol

expiră în termen de 14 zile de la:

 a) data încheierii contractului, în cazul contractelor de prestări servicii;

 b) ziua în care utilizatorul final sau o parte terţă alta decât transportatorul şi care este indicată de

utilizatorul final intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

 (i) în cazul în care utilizatorul final comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi

livrate separat, ziua în care utilizatorul final sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este

indicată de utilizatorul final, intră în posesia fizică a ultimului produs;

 (ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care utilizatorul

final sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de utilizatorul final, intră în

posesia fizică a ultimului produs sau piesă;

 (iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată,

ziua în care utilizatorul final sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de

utilizatorul final, intră în posesia fizică a primului produs;

 (3) Părţile contractante îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale pe parcursul perioadei de retragere

conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."

 12. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "Art. 57. - (1) În cazul în care furnizorul nu a transmis utilizatorului final informaţiile privind dreptul de

retragere conform art. 53 alin. (1) lit. h), perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei

iniţiale de retragere, astfel cum este stabilită în conformitate cu art. 56 alin. (2).

 (2) În cazul în care furnizorul a transmis utilizatorului final informaţiile prevăzute la alin. (1) din

prezentul articol în termen de 12 luni de la data menţionată la art. 56 alin. (2), perioada de retragere

expiră în 14 zile de la data la care utilizatorul final primeşte informaţiile respective."

 13. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "Art. 58. - (1) Înainte de expirarea perioadei de retragere, utilizatorul final informează furnizorul cu

privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, utilizatorul final poate utiliza orice

declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

 (2) Utilizatorul final şi-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menţionată la art. 56

alin. (2) şi la art. 57 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este

transmisă de către utilizatorul final înaintea expirării perioadei respective.

 (3) Furnizorul poate, în plus faţă de posibilitatea menţionată la alin. (1), să acorde utilizatorului final

opţiunea de a completa şi de a transmite în format electronic, pe site-ul furnizorului, declaraţia

neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract. În aceste cazuri, furnizorul comunică

utilizatorului final, fără întârziere, pe un suport durabil, confirmarea de primire a declaraţiei de

retragere.

 (4) Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din

prezentul articol revine utilizatorului final."

 14. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 "Art. 59. - Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz:

 a) de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial;

 b) de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care utilizatorul

final a efectuat o comandă."

 15. După articolul 59 se introduc opt noi articole, articolele 591

-598

, cu următorul cuprins:

 "Art. 591

. - (1) Furnizorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea

utilizatorului final, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu

mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a utilizatorul

final în conformitate cu art. 58.

 (2) Furnizorul rambursează sumele menţionate la alin. (1) utilizând aceleaşi modalităţi de plată ca şi

cele folosite de utilizatorul final pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care utilizatorul final a

fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina utilizatorului final

plata de comisioane în urma rambursării.

 (3) Fără a aduce atingere alin. (1), furnizorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare

în cazul în care utilizatorul final a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită

de furnizor.

 (4) Cu excepţia cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele, în cazul

contractelor de vânzare, furnizorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor

care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea utilizatorului final

conform căreia acesta a trimis produsele către furnizor, luându-se în considerare data cea mai

apropiată.

 Art. 592

. - (1) Cu excepţia cazului în care furnizorul s-a oferit să recupereze el însuşi produsele,

utilizatorul final returnează produsele sau le înmânează furnizorului sau unei persoane autorizate de

furnizor să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la

data la care acesta a comunicat furnizorului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art.

58. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de utilizatorul final înainte de expirarea

perioadei de 14 zile.

 (2) Utilizatorul final suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia

cazului în care furnizorul acceptă să suporte acele costuri sau în care furnizorul nu a informat

utilizatorul final că aceste costuri trebuie suportate de utilizatorul final. În cazul contractelor în afara

spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul utilizatorului final la

momentul încheierii contractului, furnizorul preia produsele pe cheltuiala sa, dacă produsele, prin

natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

 (3) Utilizatorul final este responsabil doar în ceea ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată

din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor

şi funcţionării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru

utilizatorul final în a-şi exercita dreptul de retragere. Indiferent de situaţie, utilizatorul final nu este

responsabil pentru diminuarea valorii produselor în cazul în care furnizorul a omis să îl informeze cu

privire la dreptul de retragere în conformitate cu art. 53 alin. (1) lit. h).

 (4) Furnizorul trebuie să poată face dovada diminuării valorii produselor care rezultă diferit de ceea

ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi funcţionării produselor.

 (5) Atunci când utilizatorul final îşi exercită dreptul de retragere după transmiterea cererii în

conformitate cu art. 54 alin. (3) sau cu art. 55 alin. (8), utilizatorul final plăteşte furnizorului o sumă

proporţională cu ceea ce s-a furnizat până la momentul în care utilizatorul final a informat furnizorul cu

privire la exercitarea dreptului de retragere, în raport cu acoperirea totală a contractului. Suma

proporţională care trebuie plătită furnizorului de către utilizatorul final este calculată pe baza preţului

total convenit în contract. Dacă preţul total este excesiv, suma proporţională este calculată pe baza

valorii de piaţă a ceea ce s-a furnizat.

 (6) Utilizatorul final nu suportă costurile pentru prestarea serviciilor în cursul perioadei de retragere,

în una dintre următoarele situaţii:

 a) furnizorul nu a furnizat informaţii în conformitate cu art. 53 alin. (1) lit. h) sau i);

 b) utilizatorul final nu a cerut expres ca prestarea să înceapă în timpul perioadei de retragere în

conformitate cu art. 54 alin. (3) şi cu art. 55 alin. (8);

 (7) Cu excepţia celor prevăzute la art. 591

 alin. (3) şi la prezentul articol, exercitarea dreptului de

retragere nu atrage răspunderea utilizatorului final.

 Art. 593

. - Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevăzut la art. 56-592

 în ceea ce priveşte

contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale contractele de prestări servicii, după

prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al utilizatorului

final şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere

după executarea completă a contractului de către furnizor.

 Art. 594

. - (1) Cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel cu privire la momentul livrării,

furnizorul livrează produsele transferând posesia fizică sau controlul asupra produselor către

utilizatorul final, fără întârziere nejustificată şi în orice caz în decurs de cel mult 30 de zile de la

încheierea contractului.

 (2) În cazul în care furnizorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a livra produsele în momentul convenit

cu utilizatorul final sau în termenul stabilit la alin. (1), utilizatorul final îi solicită să efectueze livrarea

într-un termen suplimentar, corespunzător circumstanţelor. În cazul în care furnizorul nu livrează

produsele în termenul suplimentar respectiv, utilizatorul final are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau

rezilierea contractului.

 (3) Alineatul (2) nu se aplică contractelor de vânzare în cazul în care furnizorul a refuzat să livreze

produsele sau în cazul în care livrarea în termenul convenit este esenţială având în vedere toate

circumstanţele existente la încheierea contractului sau în cazul în care utilizatorul final informează

furnizorul, înainte de încheierea contractului, că livrarea înainte de sau la o dată precizată este

esenţială. În aceste cazuri, dacă furnizorul nu livrează produsele în momentul convenit cu utilizatorul

final sau în termenul stabilit la alin. (1), utilizatorul final are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau

rezilierea contractului.

 (4) Prin excepţie de la art. 1.549-1.554 din Codul civil, la rezoluţiunea sau, după caz, la rezilierea

contractului, furnizorul rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul

contractului de către utilizatorul final şi în decurs de cel mult 7 zile de la data la care utilizatorul final a

comunicat furnizorului decizia sa de terminare a contractului.

 (5) În plus faţă de rezoluţiunea sau rezilierea contractului în conformitate cu alin. (2), utilizatorul final

poate recurge la alte căi de atac prevăzute de legislaţia în vigoare.

 Art. 595

. - (1) În cazul în care un furnizor operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin

telefon cu privire la contractul încheiat, utilizatorul final nu este obligat să plătească, la contactarea

furnizorului, mai mult decât tariful de bază.

 (2) Alineatul (1) nu aduce atingere dreptului furnizorilor de servicii de comunicaţii de a taxa aceste

apeluri.

 Art. 596

. - Înainte ca un utilizator final să încheie un contract sau să accepte o ofertă, furnizorul

solicită consimţământul explicit din partea utilizatorului final cu privire la orice plată suplimentară faţă

de preţul stabilit anterior pentru obligaţia contractuală principală a furnizorului. În cazul în care

furnizorul nu a obţinut consimţământul expres al utilizatorului final, însă l-a dedus utilizând opţiuni

incluse în mod automat pe care utilizatorul final trebuie să le respingă pentru a evita plata

suplimentară, utilizatorul final poate pretinde rambursarea acestei plăţi.

 Art. 597

. - (1) În cazul furnizării de servicii sau livrării de echipamente terminale fără consimţământul

utilizatorului final, acesta este exonerat de efectuarea oricărei contraprestaţii.

 (2) Lipsa răspunsului din partea utilizatorului final nu poate fi considerată consimţământ.

 (3) În cazul prevăzut la alin. (1), cheltuielile de returnare a echipamentului terminal sunt suportate

de către furnizor.

 Art. 598

. - În cazul contractelor în care furnizorul livrează produsele către utilizatorul final, riscul de

pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat utilizatorului final în momentul în care acesta

sau o parte terţă desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor.

Cu toate acestea, riscul este transferat utilizatorului final în momentul livrării produselor către

transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către utilizatorul final să transporte produsele,

iar această opţiune nu a fost oferită de către furnizor, fără a aduce atingere drepturilor utilizatorului

final faţă de transportator."

 16. La articolul 120, alineatul (1) şi alineatul (2) litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 "Art. 120. - (1) ANCOM are dreptul să solicite persoanelor care furnizează sau au furnizat reţele sau

servicii de comunicaţii electronice ori facilităţi asociate informaţiile, inclusiv de natură financiară,

necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de legislaţia

specială din domeniul comunicaţiilor electronice sau de legislaţia din domeniul protecţiei

consumatorilor în cazurile în care competenţa de monitorizare şi verificare a acestor obligaţii aparţine

şi ANCOM.

 (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate de ANCOM în special în următoarele scopuri:

 a) verificarea respectării obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de

legislaţia din domeniul protecţiei consumatorilor în cazurile în care competenţa de monitorizare şi

verificare a acestor obligaţii aparţine şi ANCOM sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor

electronice ori impuse de ANCOM în conformitate cu aceste dispoziţii, precum şi punerea în aplicare

şi executarea regulamentelor Uniunii Europene din domeniul comunicaţiilor electronice, în special în

ceea ce priveşte monitorizarea pieţei şi verificarea respectării obligaţiilor furnizorilor de reţele sau de

servicii de comunicaţii electronice care decurg din aceste regulamente, în cazurile în care competenţa

de monitorizare şi verificare a acestor obligaţii aparţine autorităţii naţionale de reglementare;".

 17. La articolul 142, punctele 20-24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 "20. nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod clar şi inteligibil conform părţii

introductive a art. 53 alin. (1);

 21. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (1) referitoare la informaţiile precontractuale;

 22. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (2) referitoare la includerea informaţiilor precontractuale

în cadrul contractului şi la situaţia în care aceste informaţii pot fi modificate;

 23. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (3) referitoare la exonerarea utilizatorului final de a

suporta costurile suplimentare în situaţia în care furnizorul nu îndeplineşte cerinţele în materie de

informare;

 24. nerespectarea prevederilor art. 53 alin. (4) referitoare la prezentarea informaţiilor în limba

română într-o formă accesibilă, astfel încât acestea să fie înţelese cu uşurinţă de utilizatorul final;".

 18. La articolul 142, după punctul 24 se introduc optsprezece noi puncte, punctele 241

 -2418, cu

următorul cuprins:

 "241

. nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (1) referitoare la informaţii;

 242

. nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) referitoare la contract;

 243

. nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (3) referitoare la solicitarea cererii de începere a

prestării unor servicii;

 244

. nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1)-(7) referitoare la informaţii;

 245

. nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (8) referitoare la solicitarea de a se face o cerere

expresă;

 246

. nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (1)-(2) referitoare la dreptul de retragere;

 247

. nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (3) referitoare la obligaţiile contractuale pe parcursul

perioadei de retragere;

 248

. nerespectarea prevederilor art. 57 referitoare la informaţiile privind dreptul de retragere;

 249

. nerespectarea prevederilor art. 58 alin. (3) referitoare la confirmarea de primire a declaraţiei de

retragere;

 2410. nerespectarea prevederilor art. 59 de a pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale în cazul

exercitării dreptului de retragere;

 2411. nerespectarea prevederilor art. 591

 alin. (1) şi (2) referitoare la obligaţiile care revin furnizorului

în cazul retragerii;

 2412. nerespectarea prevederilor art. 591

 alin. (4) referitoare la amânarea rambursării;

 2413. nerespectarea obligaţiilor impuse de art. 592

 în condiţiile în care utilizatorul final şi-a respectat

obligaţiile sale;

 2414. nerespectarea prevederilor art. 594

 referitoare la livrare;

 2415. nerespectarea prevederilor art. 595

 referitoare la plata tarifului de bază în cazul comunicărilor

telefonice;

 2416. nerespectarea prevederilor art. 596

 referitoare la plăţi suplimentare;

 2417. nerespectarea dreptului utilizatorului final privind exonerarea de la efectuarea oricărei

contraprestaţii exercitat în condiţiile prevederilor art. 597

 referitoare la lipsa consimţământului;

 2418. nerespectarea prevederilor art. 598

 referitoare la riscul de pierdere sau de deteriorare a

produselor."

 (5) Prevederile paragrafului 2 din capitolul V secţiunea 1 subsecţiunea 2 din Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012,

astfel cum au fost modificate şi completate de alin. (4) al prezentului articol, se aplică contractelor

încheiate după data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

ARTICOLUL 30

 Intrare în vigoare şi aplicare

 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 13 iunie 2014.

 (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică contractelor încheiate după data intrării sale

în vigoare.

 (3) Contractelor în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă li se

aplică legislaţia în vigoare la data încheierii acestora.

 

ARTICOLUL 31

 Informarea Comisiei Europene

 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor informează Comisia Europeană cu privire la

modul de transpunere a art. 3 alin. (4), art. 6 alin. (7) şi (8), art. 8 alin. (6) şi a art. 9 alin. (3) din

prezenta ordonanţă de urgenţă. În situaţia în care prevederile respective sunt ulterior modificate,

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va informa Comisia Europeană cu privire la

acestea.

 

ARTICOLUL 32

 Abrogări

 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

 a) Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale,

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 5 martie 2008;

 b) Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea

contractelor la distanţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 7 martie

2008, cu modificările ulterioare.

 (2) Trimiterile din actele normative în vigoare la ordonanţele Guvernului abrogate prin alin. (1) se

înţeleg ca trimiteri la prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

*

 Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului

European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a

Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

şi de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European

şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie

2011.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Cotovelea

 Bucureşti, 4 iunie 2014.

 Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

Informaţii privind exercitarea dreptului de retragere

 A. Model de instrucţiuni privind retragerea

 Dreptul de retragere

 Aveţi dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

 Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua - a se vedea punctul 1 din Instrucţiuni

de completare.

 Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informaţi - a se vedea punctul 2 din

Instrucţiuni de completare - cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract,

utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail. În acest

scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat; folosirea lui nu este însă obligatorie - a se vedea

punctul 3 din Instrucţiuni de completare.

 Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să trimiteţi comunicarea privind

exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

 Consecinţele retragerii

 Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv

costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de

livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, în orice

caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de

a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de

plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul

expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca

urmare a unei astfel de rambursări - a se vedea punctul 4 din Instrucţiuni de completare.

 A se vedea punctul 5 din Instrucţiuni de completare.

 A se vedea punctul 6 din Instrucţiuni de completare.

 Instrucţiuni de completare

 1. Introduceţi următoarele formulări între ghilimele:

 a) în cazul unui contract de prestări de servicii sau al unui contract pentru furnizarea de apă, gaze

naturale, energie electrică, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau cantitate

stabilită, de energie termică sau conţinuturi digitale care nu sunt livrate pe un suport material:

"încheierii contractului.";

 b) în cazul unui contract de vânzare: "la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât

transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor.";

 c) în cazul unui contract privind bunuri multiple comandate de consumator printr-o singură comandă

şi livrate separat: "la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată

de dumneavoastră, în posesia fizică a ultimului produs":

 d) în cazul unui contract privind livrarea unui produs constând din mai multe loturi sau părţi: "la care

intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în

posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese.";

 e) în cazul unui contract pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată: "la

care intraţi, dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în

posesia fizică a primului produs."

 2. Introduceţi numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră poştală şi, dacă este cazul, numărul

dumneavoastră de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail.

 3. Dacă pe site-ul dumneavoastră oferiţi consumatorului opţiunea de a completa şi transmite

electronic informaţiile privind retragerea sa din contract, introduceţi următoarele: "De asemenea, puteţi

completa şi transmite electronic de pe site-ul nostru [introduceţi adresa de internet] formularul

standard de retragere sau orice altă declaraţie neechivocă. Dacă folosiţi această opţiune, vă vom

transmite fără întârziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii

de retragere."

 4. În cazul contractelor de vânzări în care nu v-aţi oferit să recuperaţi produsele în caz de retragere,

introduceţi următoarele: "Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau

până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea

mai apropiată."

 5. În cazul în care consumatorul a recepţionat produse în legătură cu contractul, introduceţi

următoarele:

 a) introduceţi:

 - "Vom recupera produsele."; sau

 - "Expediaţi produsele sau înmânaţi-le direct nouă sau. . . [se introduce numele şi, dacă este cazul,

adresa poştală a persoanei autorizate de dumneavoastră să primească produsele], fără întârzieri

nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat

retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei

de 14 zile.";

 b) introduceţi:

 - "Vom suporta costul returnării produselor.";

 - "Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor.";

 - Dacă, într-un contract la distanţă, nu vă oferiţi să suportaţi costul returnării produselor, iar

produsele, prin natura lor, în mod normal nu pot fi returnate prin poştă: "Va trebui să suportaţi costul

direct al returnării produselor, . . . lei/[introduceţi cuantumul]."; sau, dacă costul returnării produselor nu

poate fi calculat cu anticipaţie în mod rezonabil: "Va trebui să suportaţi costul direct al returnării

produselor. Costul aproximativ este estimat la maximum . . . . . . lei/[introduceţi cuantumul]."; sau

 - Dacă, în cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, produsele, prin natura lor, nu pot fi

returnate în mod normal prin poştă şi au fost livrate la domiciliul consumatorului în momentul încheierii

contractului: "Vom recupera produsele şi vom suporta costurile aferente."; şi

 c) introduceţi: "Sunteţi responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din

manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor."

 6. În cazul unui contract de prestări de servicii sau privind furnizarea de apă, gaze naturale sau

electricitate, atunci când acestea nu prevăd vânzarea într-un volum limitat sau într-o cantitate stabilită,

sau de energie termică, introduceţi următoarele: "Dacă aţi solicitat începerea prestării serviciilor sau a

furnizării de apă/gaze naturale/energie electrică/energie termică [tăiaţi menţiunile inutile] în perioada

de retragere, ne datoraţi o sumă proporţională cu serviciile furnizate până în momentul în care ne-aţi

comunicat exercitarea dreptului de retragere din prezentul contract, în raport cu acoperirea totală a

contractului."

 B. Model de formular de retragere

 Prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă doriţi să vă retrageţi din contract.

 - Către [aici se introduce numele, adresa poştală şi, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de

fax şi adresa de e-mail ale profesionistului]:

 - Vă informez/Vă informăm (*) prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră (*) din contractul

referitor la vânzarea următoarelor produse (*)/prestarea următoarelor servicii (*)

 - Comandate la data (*)/primite la data (*)

 (*) A se elimina menţiunea inutilă, după caz.

 - Numele consumatorului (consumatorilor)

 - Adresa consumatorului (consumatorilor)

 - Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe

hârtie)

 - Data